Doneer

Voor het organiseren van verrijkende activiteiten op school zijn donaties zeer welkom op rekeningnummer NL28 ABNA 0593 5089 12 ten name van Stichting Vrienden van 5mw.

Als Stichting zijn we erkend als een goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI). Daardoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Dit geldt voor eenmalige giften en voor periodieke giften.

Periodieke giften zijn fiscaal het voordeligst omdat het gehele bedrag zonder maximum aftrekbaar is. Als u minimaal voor een periode van 5 jaar jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt betaalt de Belastingdienst u daar 40 à 50% van terug. Om hiervan te profiteren is het noodzakelijk de gift in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen (notarieel is niet langer nodig).
U kunt hiervoor dit door ons ingevulde formulier gebruiken en dit ofwel afgeven bij Jacqueline Sari van het secretariaat van 5mw, ofwel inscannen en mailen naar info@vrienden5mw.nl, ofwel sturen naar Roel Voncken, secretaris St. Vrienden van 5mw, Ouddiemerlaan 202, 1111 HN Diemen.

We hopen op donaties van 150 euro per kind per jaar. Dit is een richtbedrag. We zijn, vanzelfsprekend, blij met alle giften.

Ook eenmalige giften zijn aftrekbaar, maar daarvoor geldt wel een drempel- en maximumbedrag. Zie voor de exacte regeling voor periodieke giften de website van de Belastingdienst.

U kunt ook vriend van de Stichting worden door:

  • Sponsoring van activiteiten.
  • Financiering van specifieke projecten van de Stichting voor de school.
  • Donaties voor materialen die de Stichting voor de school wil aanschaffen.
  • Erfstellingen of legaten.

Neem hiervoor alstublieft contact met ons op.

De Stichting zelf zal diverse activiteiten organiseren om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor projecten die van 5mw een nog betere school maken.

De fondsenwerving van de Stichting Vrienden van 5mw staat los van de vrijwillige ouderbijdrage aan de Ouderraad, die blijft bestaan en is bedoeld voor klasoverstijgende activiteiten als feesten, vieringen en de avondvierdaagse. Het geld van de Stichting wordt gebruikt voor ondersteuning van in het algemeen langer lopende, verrijkende lesactiviteiten.