Gedragscode

Op deze pagina beschrijft het bestuur van de Stichting Vrienden van 5mw welke gedragsregels het hanteert. Doel is houvast te bieden bij het besturen en transparantie te bevorderen voor iedereen die met de Stichting en haar bestuur te maken heeft. Het gaat in dit document niet om de formele regels voor besluitvorming, bestuursvorming en dergelijke. Die zijn vastgelegd in de statuten.

1. Onafhankelijk. We hebben allen een eigen stem en stemmen alleen wanneer we geen persoonlijk of zakelijk belang hebben bij een besluit – afgezien van het feit dat een besluit de school en daarmee onze kinderen ten goede komt. We voorkomen belangenverstrengeling.

2. Integer. We besturen naar beste kunnen, zijn loyaal aan de doelstellingen van de Stichting, gaan zorgvuldig om met informatie die we krijgen en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Van elke bestuurslid wordt voor zijn of haar benoeming een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

3. Respectvol. We zijn respectvol naar elkaar, naar de Stichting en haar doelstellingen en naar derden. We gaan zorgzaam om met mensen die verbonden zijn met activiteiten van de Stichting.

4. Betrouwbaar. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Keuzes, bijvoorbeeld bij besteding van gelden, maken we zorgvuldig en weloverwogen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een risicomijdend vermogensbeheerplan.

5. Transparant. We communiceren regelmatig, consistent en in duidelijke taal.

6. Doelgericht. We hebben een duidelijk beeld waar we naartoe willen en nemen stappen om daar te komen. Dit is onder andere zichtbaar in het meerjarig beleidsplan en het jaarplan.

7. Samenwerken. Bij het vormen en uitvoeren van beleid betrekken we belanghebbenden. Bij voorkeur doen we dingen mét anderen in plaats van vóór anderen. Er vindt goede afstemming plaats met de school. We staan open voor initiatief van anderen.